Supporting our brothers and sisters In Syria.. From Aleppo to Damascus … Kamishli to Kessab and beyond…

The Promise, the First Wide-Release Feature Film

thepromise_onesheet (1)

For Tickets April 21st Call: Dr. Murat Kosker (818) 613 3186 Please rate The Promise on imdb to offset the fraudulent ratings of robot clicks which resulted in a 4.2/10 score before the movie is even released! Please pass it on. http://www.imdb.com/rg/em_share/title_web/title/tt4776998/?ref=ext_shr_eml_tt Այլազգները  ֆիլմին rating 0 կը դնեն և այդ պատճառով ալ միջինը 4ի իջած է։ Հաճիք մտէք և rating 10 տուէք։ Շատ դիւրին է։ Ձեր շրջապատին ալ ըսէք. Կարևոր է։ ———————————————————— The...

Continue reading