…

“YUZ YILLIK APART-HEID”

 

Շնորհանդէս ”ԿԵԱՆՔԻՆ ԿԱՆՉԸ” գրքին

.

COMMEMORATION OF

PROF. VAHAKN DADRIAN’S FOURTH ANNIVERSARY

.

ՏՈՔԹ. ԱՐԹՕ ԷՐՍԱՆ ԽԱՉԵՐԵԱՆԻ ՄԵԾԱՐԱՆՔԻ ԵՐԵԿՈՅ