…….

 

 

.

.

.

 

O.I.A. N e w s


Bartev 2019_n

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ԵՒ ԶՐՈՅՑ ԵՐԱԺԻՇՏ ՊԱՐԹԵՒ ԿԱՐԵԱՆԻ ՀԵՏ

Շաբաթ, Մայիս 25, 2019 երեկոյեան ժամը 8ին, Պոլսահայ Միութիւնը հիւրընկալեց Պոլսահայ գաղութի ծանօթ երաժիշտ՝ Պարթեւ Կարեանը, Հանդիպում եւ Զրոյցի սուրճի պահով ……….

Bartev Shikanishan n (1)

 

Պոլսահայ Միութեան Ընդհանուր Ժողովը աւարտեցաւ, Վարչութեան անդամներուն եւ Ժողովի նախագահ Սիմոն Աճըիլաչօղլուի հետ որ վարեց ժողովը իր պարզ եւ սովորական կարողութեամբ Ժողովի մնացեալաշխատակիցներուն հետ:

Շնորհաւորութիւններ՝ նորընտիր անդամներուն, ակնկալելով ձեր ներդրումները:

Ի վերջոյ, շնորհակալութիւն  կը  յայտնեմ ձեզի՝ ինծի հանդէպ  ատենապետութեան  առանձնաշնորհման նշանակման ձեր վստահութեան եւ սոյն պաշտօնին մէջ իմ տասներորդ  յաջորդական  ժամկէտի համար: Մենք կը խոստանանք յարգանքով շարունակել ծառայել մեր համայնքին եւ բաց թեւերով մեր բոլոր անդամներուն եւ աջակիցներուն:

Ինչպէս որ Եղիշէ Չարենցը հզօրօրէն արտայայտուեցաւ «Ո՜վ հայ ժողովուրդ, ձեր միակ փրկութիւնը կը կայանայ ձեր միասնութեան զօրութեան մէջ»:

——————————– 
Following our General Assembly Meeting with members of the Board and the Assembly President Simon Acilacoglu who ran the meeting with usual customary competence and the rest of the Assembly officers . Congratulations to the newly elected members , look forward to your contributions . Finally , thank you for entrusting me with the privilege of the chairmanship of our precious organization for my tenth consecutive term in that position . We pledge to continue to serve our community honorably and with open arms to all our members and supporters . As Yeghishe Charents expressed powerfully “ Oh Armenian People , your only salvation lies in the power of your unity “ !!! ..

 Edvin Minassian , Esq.

 

………..

zzzzzzzzzzzzzz

Our Mission


OIA is a non profit public benefit corporation organized for  charitable, educational, cultural  and  literary  purposes.  OIA  sponsors and facilitates programs that are aimed to foster the Armenian spirit, traditions and culture with the aim  to preserve and enhance Armenian life  in order to  ensure the survival of the Armenian Nation. Specifically, OIA promotes education through scholarships as well as a variety of  programs designed  to educate the youth and adults in the history, culture and heritage of the Armenian Nation in general; the rich heritage and the memory of the Constantinople  Armenian culture in particular.OIA  takes part in social action, fundraising and related community activities in synergy with other Armenian organizations to maintain a vibrant community that preserves the Armenian identity in Los Angeles and beyond.

OIA History

latestnewsbt
scholarshiphomebt