[ANF NEWS AGENCY] Çemiþgezek’ten Los Angeles’a

  Aurora Mardiganyan 1915 Ermeni Soykýrýmý sýrasýnda henüz 14 yaþýnda küçük bir kýzdý. Önce ailesinin gözleri önünde katledilmesine þahitlik etti. Ardýndan köle pazarýnda bir aðaya satýldý. Buradan kaçan genç kýzýn o dönem Ermeniler için güvenli sayýlan Rus hatlarýna geçmesi neredeyse bir senesini aldý. ABD’ye ulaþtýktan sonra kaçýþ öyküsü konusunda bir...

Continue reading

[ASBAREZ] Interview with Sibil

ԶՐՈՅՑ՝ ՍԻՊԻԼԻ ՀԵՏ Փափաքում Էի, Ինքնութիւնս, Մայրենի Լեզուս Իմ Երգով Ներկայացնել Թուրքերին ———————– ՆԱՆԷ ԱՒԱԳԵԱՆ ———————– «Երազիս մէջ այրում էիր, Նամակներս քեզ գրած, Ա՜խ, նրանց մէջ՝ թէ բանայիր՝ Իմ սիրտը կա՛ր, իմ սիրած…» Յովհաննէս Շիրազի «Նամակ» բանաստեղծութեան հիման վրայ գրուած համանուն երգը Սիպիլի կատարմամբ անցեալ տարի Թուրքիայի եւ համաշխարհային մամուլի...

Continue reading

[OKURYAZARTV] Pakrat Estukyan: Hay Hikayeler

Pakrat Estukyan: Hay Hikayeler “Hrant’ýn ölümü bu ülkenin vicdanýný kýþkýrttý”   Bir ömür biriktirdiði hikayeleriyle, yüzleþmekten korkulan ve hatta yok sayýlan acýlarýn üzerindeki sis perdesini aralýyor Pakrat Estukyan. 1915’ten bugüne  ait olduklarý topraklardan koparýlan insanlarýn köklerini aramak için çýktýklarý yolculuðu en insan yanýmýza dokunarak  anlatýyor. Biraz kýrgýn, biraz buruk ama...

Continue reading

[AZTAG DAILY] Hartsazruts Sarkis Seropyan i hed

Միջդպրոցական «Հրանդ Տինք» Շարադրութեան Մրցումին Առիթով. «Մենք Պիտի Ընդդիմանանք Տինքի Ոճիրին Գծով Թուրքիոյ Դատարանի Որոշումին, Պիտի Պահանջենք Որոշումին Վերանայումը Եւ Ի Հարկին Պիտի Դիմենք Եւրոպական Դատարան» Հաստատեց «Ակօս»-ի Հայերէն Բաժինի Խմբագիր Սարգիս Սերոբեան ===================================== Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան բարձրագոյն վարժարանի տեղեկատուական-ուսումնասիրական աշակերտական խմբակին կազմակերպած միջդպրոցական «Հրանդ Տինք» շարադրութեան Բ. մրցումին առիթով,...

Continue reading

[AGOS] Menk u Mer Yergiri

Մենք ու Մեր Երկիրը. «Ակօս» 13:41 • 09.03.12  Պոլսոյ «Ակօս» շաբաթաթերթի «Մենք ու Մերոնք» սիւնակի տակ Բագրատ էսդուգեանի ստորագրութեամբ կը կարդանք. «…Հայը գնում է կնճիռը ճակտին, — Ո՞ւր ես գնում Հայ շինական — Դէպի Պանդխտութիւն, դէպի պանդխտութիւն…» Հեռաւոր ափերէ եկած ել-նամակին հեղինակը սրտցաւ սփիւռքահայ մըն էր։ «29 տարի առաջ հեռացայ...

Continue reading

[T24] Taner Akçam: Ýslami kesim de tarihiyle yüzleþsin

Taner Akçam: Ýslami kesim de tarihiyle yüzleþsin Hocalý mitinginden önce, 10 gün boyunca Ýstanbul’un billboardlarý, “Ermeni yalanýna kanma” diyen afiþlerle donatýldý. NEÞE DÜZEL 12 Mart 2012   “Ýslami kesim, Hýristiyanlarla iliþkileri konusunda kendi tarihiyle yüzleþmedi. Ermeniler Hýristiyan olmasaydý, bu ülkede imha edilmezlerdi! Ýslami kesim bu yüzleþmeyi yapmak zorunda. Yoksa …

Continue reading

[DR. SARKIS ADAM] Snorhk Kalustyan Badriark

ՇՆՈՐՀՔ ԳԱԼՈՒՍՏԵԱՆ ՊԱՏՐԻԱՐՔԻ ՎԱԽՃԱՆՄԱՆ 22.րդ. ՏԱՐԵԼԻՑԻ ԱՌԹԻՒ   7 Մարտ 2012 ին լրացաւ երջանկայիշատակ Շնորհք Պատրիարքի (1913-1990) վախճանման քսանըեկրորդ տարին: Թուրքիոյ, Հայոց Պատրիարքութեան Աթոռի 82.րդ գահակալը,29 տարուան շրջանով

Continue reading

[AZTAG] Hampig Bilalyan

Երիտասարդական Պրիսմակ. Հայ Դաստիարակը Անորոշութեան Սեմի՞ն (Ուսուցչաց Տօն – 9 Մարտ) ՀԱՄԲԻԿ ՊԻԼԱԼԵԱՆ Իւրայատուկ է այս տօնը իր իմաստով, որովհետեւ կը պարփակէ խոհական մթնոլորտ եւ հրաշալի հնչեղութիւն: Սերունդներու դաստիարակութեան կոչուած իր պահուածքով, գեղեցիկին ու վեհին նուիրուելու իր նախանձախնդրութեամբ հայ ուսուցիչի դերակատարութիւնը անփոխարինելի է եղած դարեր շարունակ եւ ցարդ կը մնայ...

Continue reading

[ZEYNEP TOZDUMAN] ERMENÝ KADIN HAREKETÝNDEN PORTRELER

TÜRKİYE’Lİ KADINLAR OLARAK 100 YIL SONRA BU BEŞ ERMENİ FEMİNİST KADINI VE MÜCADELELERİNİ SAYGIYLA ANIYORUZ. ========= ERMENÝ KADIN HAREKETÝNDEN PORTRELER by Zeynep Tozduman on Thursday, March 8, 2012 at 2:34pm ·          MERHABA DOSTLAR BU YAZIMIN  ERMENÝCE ÇEVÝRÝSÝ ÝÇÝN BANA DOSTLUÐUNU  VE DESTEÐÝNÝ ESÝRGEMEYEN BAÞTA AGOS GAZETESÝNE VE EDÝTÖRÜ...

Continue reading

[ACIK GAZETE] Taner Akçam’la Sivil Tarih

Taner Akçam’la Sivil Tarih ve Irkçýlýðýn Karþýsýnda Nasýl Durabileceðimiz Hakkýnda   Açýk Gazete’de Clark Üniveristesi Soykýrým Çalýþmalarý Merkezi’nden Prof. Taner Akçam’la, resmi ideolojiye dayanan, kazananlarýn ve iktidarýn resmi tarih tezlerine karþý, asýl tarihi yapan sýradan insanlarýn hayatlarýna dayanan sivil tarih çalýþmalarý ve bu çalýþmalarýn, Hrant Dink cinayeti, Hocalý mitingi gibi ýrkçý eylemlerin toplum...

Continue reading