OUR NEW GENERATION MANUK AVEDIKYAN

… OUR  NEW GENERATION MANUK AVEDIKYAN       “We are interviewing people that are very engaged in the community, as well as people who barely interact with traditional diaspora infrastructure.” Even if you have never spoken with Manuk Avedikyan before, his warm eye contact and affable demeanor will make...

Continue reading

MM

ԱՆՆԱԽԸՆԹԱՑ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԳԻՇԵՐ ՄԸ ՊՈԼՍԱՀԱՅ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ

      ԱՆՆԱԽԸՆԹԱՑ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԳԻՇԵՐ ՄԸ  ՊՈԼՍԱՀԱՅ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ  Գրի առաւ՝ Մարիէթ Օհանէս  Հինգշաբթի, Մայիս 11, 2023ին, կազմակերպութեամբ Պոլսահայ Միութեան Մշակութային Յանձնախումբին, տեղի ունեցաւ այս տարուան չորրորդ Ընտանեկան գիշերը որուն հովանաւորներն էին՝ Տէր եւ Տիկին Յակոբ (Ճէյմս) եւ Մակի Սօյաք, ի յիշատակ իր մօր եւ կեսրոջ՝ Տկ. Անժէլ Յովակիմեանի:  …

Continue reading

Mr.Horen Aslanyan (1933-2023) Funeral Announcement.

 Mr.Horen Aslanyan  (1933-2023)  Funeral Announcement. … Mr.Horen Aslanyan (September 1, 1933 – April 7, 2023) It is with great sadness that we announce the passing of Horen Aslanyan, the father of our family. As we mourn him, we are comforted to know that he passed away peacefully at his home …

Continue reading