[THE ARMENIAN WEEKLY] Akcam: Talat Pasha Has Been Avenged

The Armenian Weekly publishes below an article by Prof. Taner Akcam arguing that Hrant Dink’s murder was orchestrated as revenge for the assassination of Talat Pasha, the mastermind of the Armenian Genocide. The Turkish version of this article appeared in Taraf newspaper on Jan. 23. Since the appearance of the...

Continue reading

[CNNTURK] Malatya’da Ermenilere yýkým!

Malatya’daki Ermeni mezarlýðýnda yaþananlar, “Türkiye’de Ermeni olmak” gerçeðini bir kez daha ortaya koydu. Belediyenin gelecek tepkilerden çekinerek, sözlü onay verdiði son dua yeri inþaatý, kentte tepki çekti. Belediyeye, “Kilise yapýyorlar” diye yüzlerce dilekçe yaðdý ve yapý yýkýldý. VÝDEOLAR ÝÇÝN TIKLAYIN

Continue reading

[A G O S] Bir Malatyalý Ermeni anlatýyor:

Bir Malatyalý Ermeni anlatýyor: Mezarlýðýnýza bir dua yeri yapmak için kapý kapý dolaþmak ne demektir, bilir misiniz? Malatya doðumlu Arman Orguneser, yýllar boyunca bakýmsýz býrakýlan Ermeni Mezarlýðý’na bir son dua yeri ve bekçi kulübesi yapýlmasý için onca çaba gösterdikten sonra mezarlýða giren yýkým ekipleri nedeniyle yaþadýðý büyük üzünüyü anlatýyor. Malatya’da,...

Continue reading

[A G O S] Belediye’nin iþ makineleri Malatya Ermeni Mezarlýðý’nda yýkým yaptý

Belediye’nin iþ makineleri Malatya Ermeni Mezarlýðý’nda yýkým yaptý Malatyalý Ermenilerin baðýþlarýyla þehirdeki Ermeni mezarlýðý içinde yaptýrýlan bekçi konutu, gasilhane ve son dua yeri, Malatya Belediyesi yýkým ekipleri tarafýndan yýkýldý. Malatya Ermenileri þokta. Belediye Baþkaný Ahmet Çakýr, sadece bekçi konutu için yýkým kararý alýndýðýný, ancak yýkým ekiplerinin emri “yanlýþ anlayýp” diðer...

Continue reading