OIA OFFICE NEW PHONE NUMBER

(747) 2449298

[A G O S] Bir Malatyalý Ermeni anlatýyor:

Bir Malatyalý Ermeni anlatýyor: Mezarlýðýnýza bir dua yeri yapmak için kapý kapý dolaþmak ne demektir, bilir misiniz? Malatya doðumlu Arman Orguneser, yýllar boyunca bakýmsýz býrakýlan Ermeni Mezarlýðý’na bir son dua yeri ve bekçi kulübesi yapýlmasý için onca çaba gösterdikten sonra mezarlýða giren yýkým ekipleri nedeniyle yaþadýðý büyük üzünüyü anlatýyor. Malatya’da,...

Continue reading

[CNNTURK] Malatya’da Ermenilere yýkým!

Malatya’daki Ermeni mezarlýðýnda yaþananlar, “Türkiye’de Ermeni olmak” gerçeðini bir kez daha ortaya koydu. Belediyenin gelecek tepkilerden çekinerek, sözlü onay verdiði son dua yeri inþaatý, kentte tepki çekti. Belediyeye, “Kilise yapýyorlar” diye yüzlerce dilekçe yaðdý ve yapý yýkýldý. VÝDEOLAR ÝÇÝN TIKLAYIN

Continue reading