No comments yet

The Saddleridge Fire in San Fernando Valley, California, USA Fire and Evacuations Announcements.

..

The Saddleridge Fire in San Fernando Valley, California, USA

Fire and Evacuations Announcements.

Dear Members and Friends ,

We have been monitoring with deep sadness the devastating fire and evacuations of families from their homes due to the Saddleridge Fire .

OIA Center will be open to All , our doors will be open to Everyone to gather and we are making all necessary arrangements for a safe place of temporary refuge  , sleeping bags , water , coffee , refreshments . We will also provide information updates from public officials , including local City Councilman John Lee .

In solidarity with and praying  for the safety of you and your families .

And
service of a hot meal / food ( based upon availability ) which can be consumed at oia or taken home

ORGANIZATION OF ISTANBUL ARMENIANS

————————

Խոր ցաւով կը հետեւինք Սէտլրիճի աւերիչ հրդեհին եւ անոր պատճառով իրենց բնակարաններէն տուժած ընտանիքներու տեղահանումները:

Պոլսահայ Միութեան Կեդրոնը բաց պիտի ըլլայ Բոլորին համար, մեր դռները բաց պիտի ըլլան Իւրաքանչիւրին և մենք պիտի ընենք բոլոր անհրաժեշտ կարգադրութիւնները՝ ժամանակաւոր ապաստարանի, sleeping bag երու,, ջուրի, սուրճի եւ զովացուցիչներու:

Մենք նաև կը տրամադրենք տեղեկատուութեան վերջին նորութիւնները պետական պաշտօնեաներէն, ներառեալ տեղական Քաղաքային Խորհուրդի անդամ՝ Ճան Լի:

Միասնակամութեամբ և աղօթելով ձեր եւ ձեր ընտանիքներուն ապահովութեան համար:

Նաեւ, Սպասարկում՝ տաք կերակուրի/ուտելիքներու (մատչելիութեան հիման վրայ) զոր կարելի է ունենալ կամ տանիլ տուն:

ՊՈԼՍԱՀԱՅ ՄԻՈՒԹԻՒՆ

 

.

1111111111


Post a comment