No comments yet

Thanksgiving Message From OIA.

As we all are getting ready to gather tomorrow with our families to celebrate Thanksgiving holiday in genuine gratitude for all that America has given us ;thankful for all the freedoms and opportunities we enjoy in this great land ; our minds and hearts are at the same time with the mothers , widows and orphans in our motherland Armenia . We shall never forget the plight of our compatriots and will assist and support especially the vulnerable and needy every which way we can .
With that noble commitment and pledge in mind ; we wish all of our members , their families and their loved ones a happy and blessed Thanksgiving .

Երբ մենք բոլորս պատրաստվում ենք վաղը հավաքվել մեր ընտանիքների հետ ՝ նշելու Thanksgiving տոնը ՝ անկեղծ երախտագիտությամբ այն ամենի համար, ինչ Ամերիկան ​​տվել է մեզ, շնորհակալ ենք այս մեծ երկրում մեր բոլոր ազատությունների և հնարավորությունների համար:  մեր միտքն ու սիրտը միևնույն ժամանակ մայր հայրենիքում գտնվող մայրերի, այրիների և որբերի հետ են:  Մենք երբեք չպետք է մոռանանք մեր հայրենակիցների ծանր վիճակի մասին և կօգնենք և կաջակցենք հատկապես անապահով և կարիքավոր մարդկանց ՝ յուրաքանչյուր ճանապարհով:

 Այդ ազնիվ հանձնառության և գրավականի մտքում.  մենք մաղթում ենք մեր բոլոր անդամներին, նրանց ընտանիքներին և նրանց սիրելիներին երջանիկ և օրհնված Thanksgiving 

Organization of Istanbul Armenians

Post a comment