No comments yet

New Year 2020

..

Along with my fellow Board members We sincerely thank all of our friends , contributors and members for their crucial support and active participation and wish each and every one of you , your families , our Nation and the World a healthful, peaceful , and successful New Year !!!
Edvin Erdi Minassian Esq.

Վարչական իմ գործընկերներու հետ միասին, մենք անկեղծօրէն շնորհակալութիւն կը յայտնենք բոլոր մեր ընկերներուն, ներդրումներ կատարողներուն և անդամներուն ՝ իրենց կենսական աջակցութեան և գործօն մասնակցութեան համար և կը մաղթենք ձեր իւրաքանչիւրին, ձեր ընտանիքներուն, մեր Ազգին և Աշխարհին առողջ, խաղաղ և յաջող Նոր Տարի: !!!

Իրաւաբան Էտվին Մինասեան

New year greeting (2)

 

 

Post a comment