No comments yet

Գերապայծառ՝ Լեւոն Արք. Զէքիեանը – OIA will be hosting His Excellency Archbishop Levon Zekiyan,

 

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 16, երեկոյեան ժամը at 8:00ին, 

On Wednesday, October the 16th at 8:00 pm,

IMG_5501

Պոլսահայ Միութիւնը պիտի հիւրընկալէ

Գերապայծառ՝ Լեւոն Արք. Զէքիեանը

Առաջնորդ՝ Պոլսոյ Հայ Կաթողիկէ Արքեպիսկոպոսական Թեմի

Եւ

Պապական Ներկայացուցիչ՝ Վենետիկի Մխիթարեան Միաբանութեան

Երեկոն պիտի կայանայ  ընթրիքով եւ ջերմ զրոյցով

Տեղերը սահմանափակ են, հետեւաբար հաճեցէք մեզի անմիջապէս տեղեակ պահել հեռաձայնելով:

OIA will be hosting

His Excellency Archbishop Levon Zekiyan,

Primate of the Catholic Archieparchy of Turkey

and

Papal Legate for the Mekhitarist Congregation of Venice,

for an evening consisting of an informal dinner and warm conversation.

Seating will be limited, therefore please RSVP as soon as possible by calling

Mariettte Okhanes (818-342-2551),

Herman Yaylaoglu (818-216-8398),

Edi Sarafoglu (213-280-0004)

 Serj Bulanikyan (818-321-8900)

 

 


Post a comment