1

Mrs. Nadin Susan Zargarian (Madoyan) (1978 – 2018) 40th DAY REQUIEM SERVICE

.. …

 Mrs. Nadin Susan Zargarian (Madoyan)
(1978 – 2018)
40th  DAY REQUIEM SERVICE

Mrs. Nadin Susan Zargarian (Madoyan)
October 29, 1978  — July 27, 2019

40th  DAY REQUIEM SERVICE:

On Sunday September 8, 2019 at 2:00 PM

Oakwood Memorial Park 

22601 Lassen Street, Chatsworth, CA  91311

 

Survived By, 

 Her Husband and Children: 

Mr. Shahik Zargarian and Vaughn & Christian

 

Her Mother:  Mrs. Srpuhi Madoyan

 

 Mr. & Mrs. Vartan & Noreen Madoyan,

 and their son, Noah Sebuh

Mr. & Mrs. Khachik & Janet Zargarian 

Mr. & Mrs. Heratch & Tina Arzoumanian and their children, Christopher, Alexander, and Lucia

 

 Mr. & Mrs. Rafi & Silva Sahagian & Family

 Mr. & Mrs. Serge & Kayane Melikyan & Family

 

Karian, Sahakian, Safakian, Kazanjian, Shirinian, Hacoyan, Madoyan, Gulsatarian, Celikian, Zargarian, Arzoumanian and Guregian Families

                 Dear friends and extended families

 

 

Comment(1)

  1. Reply
    zohrab kahana ceranyan says

    Մեր վըշակցութիւնները կը յայտնենք հարազատներուն եւ մերձաւորներուն ։
    Զօհրապ Քահանայ Ճերանեան ․ Պոլիս ․

Post a comment