Comments are off for this post

[VATAN] Ermenilerden özür diledi!

Ermenilerden özür diledi!

AKP’nin kurucu kadrosundan Ýsmet Uçma 1915’te yapýlan tehcir için özür diledi…

Ermenilerden özür diledi!AK Parti’nin kurucu kadrosundan Ýsmet Uçma, 1915’te yapýlan tehciri trajik bir “soy sürgün” olarak nitelendirerek özür diledi. Radikal’in haberine göre AKP’nin kurucu kadrosu’ arasýnda yer alan Ýstanbul Milletvekili Ýsmet Uçma, 1915 olaylarý için “Trajik bir soy sürgündü” dedi. Sorumlunun Ýttihat ve Terakki olduðunu belirten Uçma, Ermenilerden þahsen’ özür diledi.

“Acýlarý acýmýzdýr” diyen Uçma, sýnýrý açarak Ermenistan’da yaþayan Ermenileri “rahata ve huzura” kavuþturmak gerektiðini ifade etti.

Tehcirden, diyasporaya, tazminat talebinden Sabiha Gökçen’e kadar pek çok konuda ezber bozan’ bir yaklaþým sergileyen Uçma, Radikal’in sorularýný özetle þöyle yanýtladý.

Ermenilere soy sürgün’ yapýldý: 1915’te bu milletin bin yýllýk tarihinde, medeniyet kodlarýnda, inançlarýnda olmayan anormal bir durum’ oldu. Tarihçiler, bütün belgeleri ortaya koymalý. Envanter, tek havuzda toplanmalý ve elde edilen bu verileri siyaset deðerlendirmeli. Ardýndan uluslararasý camiada durumun tespitine yönelik bir karara varýlmalýdýr. Benim kiþisel önerim bu.

Ben Ermeni vatandaþlarýmýza, Ermeni dostlarýmýza reva görülen þeyin, soykýrým’ deðil, soy sürgün’ olduðunu d

Comments are closed.