Comments are off for this post

[SERDA ASLAN] OSMANLI ERMENÝLERÝ VENEDÝK’TE!

OSMANLI ERMENÝLERÝ VENEDÝK’TE!


San Lazzaro Mýkhitarist Manastýrý ve Ýlk Türkçe Tiyatro Oyunlarý


 


18. yüzyýlýn sonunda, Ermeni Mýkhitarist Manastýrý’nda yazýlan ve Venedik Karnavalý’nda düzenli olarak icra edilen ilk modern Türkçe oyunlar, yazýldýklarý tarihten yaklaþýk iki asýr sonra kendilerine hayat veren Ermeni rahiplerin doðduðu ülkeye, Türkiye’ye dönüyor.


Ermenilerin modern Türkçe tiyatronun kuruluþuna yaptýklarý önemli katký çoðumuz tarafýndan bilinir. Fakat araþtýrmalar, genellikle 1800’lü yýllarýn ikinci yarýsýnda Ýstanbul’da kurulup geliþmiþ olan profesyonel Ermeni tiyatro gruplarý, bunlarýn Türkçe verdikleri temsiller ve Türkçe icra edilen tiyatroya sunduklarý katkýlar noktasýnda yoðunlaþýr. Oysa Ermeni tiyatrosunun Türk tiyatrosuyla iliþkisi bu dönemden çok daha önce, henüz Ýstanbul’da ne modern bir Ermeni, ne de modern bir Türk tiyatrosundan bahsetmenin mümkün olmadýðý yýllarda, Venedik’te Mýkhitaristlerin San Lazzaro (Surp Ðazar) Adasý’ndaki manastýrlarýnda baþlamýþtýr. San Lazzaro Adasý’nda, çoðu Osmanlý ülkesinde doðmuþ olan Mýkhitarist Ermeni Rahipler tarafýndan yazýlýp günümüze kada

Comments are closed.