Comments are off for this post

[HYETERT] Dünya Satranç Olimpiyatý sona erdi

Dünya Satranç Olimpiyatý sona erdi


Uluslararasý platformda satrancýn en büyük organizasyonu olarak kabul edilen ve 1927 yýlýndan itibaren resmi olarak FIDE (Dünya Satranç Federasyonu) tarafýndan organize edilen Dünya Satranç Olimpiyatý bu yýl 27 Aðustos – 10 Eylül 2012 tarihleri arasýnda Türkiye Satranç Federasyonu tarafýndan Gençlik ve Spor Bakanlýðý’nýn desteði ile Ýstanbul’da düzenlendi. Genel kategoride Ermenistan þampiyon olurken, kadýnlarda ise kupa Rusya’nýn oldu.

40. Dünya Satranç Olimpiyatý’nýn açýlýþ töreni 27 Aðustos’ta, Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç’ýn ve FIDE Baþkaný Kirsan Ilyumzhinov’un katýlýmýyla WOW Hotel Kongre Salonu’nda, dünyanýn çeþitli yerlerinden etkinlik için Ýstanbul’a gelmiþ olan çok sayýda sporcu, antrenör, hakem ve basýn mensubunun da katýlýmýyla gerçekleþtirildi.Türkiye’nin Türkiye, Türkiye 2016 ve Türkiye 2023 olmak üzere 3 farklý takýmla, toplam 30 sporcuyla temsil edildiði 40. Dünya Satranç Olimpiyatý’na 161 ülkeden 1.500’ü aþkýn sporcu ve 3.000’in üzerinde misafir katýldý.40. Dünya Satranç Olimpiyatý esnasýnda eþ zamanlý olarak 83. FIDE Kongresi (1 – 9 Eylül), Dünya 16 Yaþ Altý Satranç Olimpiyatý (29 Aðustos – 6 Eylül) ve 11. Uluslararasý Ýstanbul Satranç Festivali (30 Aðustos – 9 Eylül) de gerçekleþtirildi.Türkiye, 12 yýl a

Comments are closed.