Comments are off for this post

[HYETERT] Deðerli Eðitimci Eliz Manas’ý Kaybettik

Deðerli Eðitimci Eliz Manas’ý Kaybettik
Ýsmi Dadyan okulumuz ile özdeþleþen Okul müdürlerinden Oryort Eliz Anna Manas’ý kaybettik. Eliz Anna Manas’ýn cenazesi 4 Temmuz Çarþamba günü, saat 13.00’de  Bakýrköy Surp Azduvadzazin Kilisesinden kaldýrýlacaktýr. 
 Iþýklar içinde yatsýn. Dadyan ailesinin ve Ermeni cemaatinin baþý sað olsun. 

ELÝZA ANNA MANAS BÝYOGRAFÝ

        Dadyan okuluna uzun yýllar emek veren, unutulmaz müdire Eliz Manas 1926 yýlýnda Gedikpaþa’da doðdu. Ýlköðrenimini semtin Mesropyan Ýlkokulunda, ortaokulu Esayan ve liseyi Getronagan Lisesinde tamamlamýþtýr.

        1943’de liseden mezun olduðu yýl Kumkapý Protestan Okulunda öðretmenliðe baþlamýþ ve 1948’e kadar bu görevini sürdürmüþtür.

        1948 yýlýnda davet edildiði Dadyan Okulu önce görev adresi  daha  sonra  da giderek hayatýnýn tek amacý ve merkezi haline gelmiþtir.

          Çalýþkanlýðý, gayreti, özverisi ve liderlik vasýflarý ile kýsa sürede Vakýf Yönetiminin dikkatini çekmiþ ve  1951  yýlýnda  kendisine  müdürlük görevi teklif  edilmiþtir.  Çok  genç olmasý nedeniyle önce  teklifi kabul  etmekte  tereddüt etmiþ,  ancak  çevresindekilerin de  telkinleri ile  görevi kabullenmiþtir. Uzun yýllar  benzerine  az  rastlanýr  bir aþkla  kendisini  okula adayan  Eliz  Manas  Bakýrköy’ün  dokuz  farklý dönem Yönetim Kurulu ile çalýþmýþtýr.

        Döneminde Bakýrköy daha küçük ve tenha bir semt iken  5 sýnýfý  ve 110 öðrencisi ile eðitim veren Dadyan Ýlkokulu,  Eliz  Manas’ýn  müdürlüðü döneminde ortaokula dönüþmüþ  ve  semtin de geliþerek kalabalýklaþmasý sonucunda 618 leri bulan mevcuda ulaþmýþtýr.

       Dönemin   deðerli   yardýmseverleri     Jirayr  Terziyan,  Yetvart  Tersagyan,  Garabet  Topuzyan  ve Hovannes Çilingiryan’ýn maddi katkýlarýyla ortaokula  dönüþen Dadyan Okulu yine  Eliz Manas’ýn üstün

çabalarý i

Comments are closed.