Comments are off for this post

[HURRIYET] ÝÇÝMÝZDEKÝ ERMENÝLER! ÇARPICI LÝSTE

ÝÇÝMÝZDEKÝ ERMENÝLER! ÇARPICI LÝSTEÝçimizdeki Ermeniler! Çarpýcý Liste

Derinhaber – 04 Þubat 2007 09:49

Soner Yalçýn, Hürriyet Gazetesi’ndeki ilk yazýsýnda Türkiye’nin ünlü Ermenilerini isim isim açýkladý. Liste insaný hayret ettiriyor. Adile Naþit’ten baþlýyalým…Soner Yalçýn/Hürriyet


Bizim güzel Ermenilerimiz

HRANT Dink’
in cenazesindeki “Hepimiz Ermeni’yiz” pankartý ve sloganý bazý çevreler tarafýndan “hýyanet” olarak görüldü.

Açýlan bir pankartla, atýlan bir sloganla “Türklüðümüzü kaybediyoruz” vehmine kapýlýverdik!..

Bizim Türklüðümüz ne zamandan beri “pamuk ipliðine” baðlý algýlanýr oldu.

Ve, biz ne zamandan beri “kendimize benzemeyene”, “bizden olmayana” karþý hoþgörümüzü kaybettik?

Ne oldu bize?

“Hýyanet” gibi aðýr bir sözcüðü kullananlarýn, Türk tiyatrosu deyince gururla adýný andýðýmýz Naþid Özcan’a ve çocuklarý Adile Naþit-Selim Naþit’e bir özür borcu yok mu?

Peki ya “diðerlerine”?

Siyah-beyaz filmlerin “Horoz Nuri’si” Vahi Öz’ü; Türk sinemasýnýn sevimli, iyiliksever tonton amcasý Nubar Terziyan’ý; Yeþilçam’ýn en sýcak bakan garsonu/hizmetçisi Sami Hazinses’i; bir dönemin jönü Turgut Özatay’ý; güldüren, kantolarýyla herkesi eðlendiren Toto Karaca’yý; bizim hayatýmýzdan kim çýkarabilir?

Kýrkor Cezveciyan yani Kenan Pars’sýz Türk sinemasý düþünülebilir mi?

MÜZÝK KARDEÞLÝÐÝ

Bu topraklarda kardeþlik lafta deðildir; kardeþlik notalara dizilmiþtir.

“Sen Aðlama”, “Haydi Gel Benimle Ol”, “Kavaklar” gibi onlarca þarkýmýzýn bestecisi Onno Tunç bizden deðil midir þimdi?

Sezen Aksu bizden, Onno Tunç “onlardan” öyle mi?

Þebnem Ferah bizden, Karin Karakaþlý “onlardan”?

Peki Garo Mafyan? O da mý “onlardan”?

Bu topraklara bunu yapmayýn lütfen.

Sünnetli Rober Hatemo, neþeli Hayko ve sivri dilli Arto bizim evladýmýz deðil mi?

Silviya N. Bursalýoðlu (Asu Maralman), Mine Koþan bizim bacýmýz deðil mi?

Kýpýrdamadan saatlerce duran manken-þair Vahe Kýlýçarslan popüler kültürel hayatýmýzýn rengi deðil mi?

“Onlarsýz” öksüz kalmaz mýyýz?..

MHP VE TKP’LÝ ERMENÝLER

Geçmiþte çok hata yapmadýk mý; hani Názým Hikmet vatan hainiydi.

Rahmetli Alparslan Türkeþ, MHP kongresinde Názým Hikmet’in þiirini okuyarak büyük ozana hakkýný teslim etmedi mi? Kim bugün Alparslan Türkeþ’i “hýyanetle” suçlayabilir?

Levon Panos Dabaðyan adýný duydunuz mu?

Ýstanbulludur, yazardýr. CKMP ve MHP’lidir; 1969 senato seçimlerinde aday olmuþtur. Türkeþ’in isteðiyle yýllarca Ortadoðu Gazetesi’nde makale yazmýþtýr.

“Hýyanet” sözcüðünü kullananlar; yýllarca Ermeni diasporasýnýn tepkisini alan, “AB, Türk düþmaný Ermeni yetiþtiriyor” diyen Dabaðyan’a ayýp etmiyor mu?

Sadece MHP’lisi deðil, TKP’li Vartan-Jak Ýhmalyan kardeþler de bizimdir.

Ýyisiyle kötüsüyle “onlar” bizimdir; ilk hayali ihracatçýmýz eski DP Milletvekili Mýgýrdiç Þellefyan bile bizimdir!

Bu aðýr sözü kullananlar, ASALA terörünü kýnamak için 1982’de Taksim’de kendini yakan Ermeni Artin

Comments are closed.

© 2024 Organization of Istanbul Armenians. All Rights Reserved