Comments are off for this post

[E.H.A.] Batman’da Tarihi Ermeni kilisesi Çöplük Oldu

 

Türkiyenin Batman`ýn Beþiri Ýlçesi`ne baðlý Yenipýnar Köyü`nde bulunan 11`nci yüzyýla ait olduðu Ermeni Kilisesi köyün çöp alaný olarak kullanýlýyor. Kiliseyi ayakta tutan sütunlar ve bazý iþlemeli taþlarýn ise, köylülerin ev ahýrlarýnda basamak olarak kullanýlýyor.


Köy sakinlerinden Ali Uçar da, eski eserlerin sütun ve taþlarýnýn ahýr ve binalarýn zemin katlarýnda kullanýlmasýndan son derece rahatsýzlýk duyduðunu söyledi. Kiliseye ait iþlemeli taþ sütunlarýnýn ahýr, suarklarý ve tandýrlarýn etrafýna örüldüðünü belirten Uçar, “Kilisenin ortasýndaki 8 sütundan 4`ü söküldü. Köyümüzün zirvesindeki bu tarihi yapýtýn bu halde olmasý hepimizin ayýbýdýr. Önemli yapýtlarýn hayvan barýnaklarýnda kullanýlmasý tarihe ne kadar deðer verdiðimizi gösteriyor” diye konuþtu.Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdusselam Uluçam ise þunlarý söyledi: “Bize miras býrakýlan geçmiþin tüm kültürlerini korumak zorundayýz. Valiliðimizin de destek verdiði bilimsel araþtýrma projesi kapsamýnda Batman yöresindeki tüm tarihi eserler tespit edilecek. Ýnancý ne olursa olsun, bize miras kalan eserlere gözümüz gibi bakmak zorundayýz. Bu eserlerin restorasyonu yapýlýp turizme kazandýrýlacak.”  

Comments are closed.