Supporting our brothers and sisters In Syria.. From Aleppo to Damascus … Kamishli to Kessab and beyond…

[DR.SARKIS ADAM] Dzaghgazaret

ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ Այսօր Հայ Առաքելական Եկեղեցին կը նշէ Ծաղկզարդը,որ կը խորհուրդանշէ Յիսուս Քրիստտոսի յաղթական մուտքը Երուսաղէմ:Երբ որ,Յիսուս Քրիստոս էշի վրայ նստած իր աշակերտներու հետ միասին Երուսաղէմ մտաւ , Երուսաղէմի ժողովուդի կողմէ  դիմաւորուեցաւ մեծ խամդաւարութեամբ, ձիթենիի եւ արմաւենիի ճիւղերով , ինչպէս նաեւ ժողովուրդը իր զգեստները ճանապարհի վրայ  փռելով եւ աղաղակելով:

Continue reading

[ANF NEWS AGENCY] Çemiþgezek’ten Los Angeles’a

  Aurora Mardiganyan 1915 Ermeni Soykýrýmý sýrasýnda henüz 14 yaþýnda küçük bir kýzdý. Önce ailesinin gözleri önünde katledilmesine þahitlik etti. Ardýndan köle pazarýnda bir aðaya satýldý. Buradan kaçan genç kýzýn o dönem Ermeniler için güvenli sayýlan Rus hatlarýna geçmesi neredeyse bir senesini aldý. ABD’ye ulaþtýktan sonra kaçýþ öyküsü konusunda bir...

Continue reading

[ASBAREZ] Interview with Sibil

ԶՐՈՅՑ՝ ՍԻՊԻԼԻ ՀԵՏ Փափաքում Էի, Ինքնութիւնս, Մայրենի Լեզուս Իմ Երգով Ներկայացնել Թուրքերին ———————– ՆԱՆԷ ԱՒԱԳԵԱՆ ———————– «Երազիս մէջ այրում էիր, Նամակներս քեզ գրած, Ա՜խ, նրանց մէջ՝ թէ բանայիր՝ Իմ սիրտը կա՛ր, իմ սիրած…» Յովհաննէս Շիրազի «Նամակ» բանաստեղծութեան հիման վրայ գրուած համանուն երգը Սիպիլի կատարմամբ անցեալ տարի Թուրքիայի եւ համաշխարհային մամուլի...

Continue reading

[OKURYAZARTV] Pakrat Estukyan: Hay Hikayeler

Pakrat Estukyan: Hay Hikayeler “Hrant’ýn ölümü bu ülkenin vicdanýný kýþkýrttý”   Bir ömür biriktirdiði hikayeleriyle, yüzleþmekten korkulan ve hatta yok sayýlan acýlarýn üzerindeki sis perdesini aralýyor Pakrat Estukyan. 1915’ten bugüne  ait olduklarý topraklardan koparýlan insanlarýn köklerini aramak için çýktýklarý yolculuðu en insan yanýmýza dokunarak  anlatýyor. Biraz kýrgýn, biraz buruk ama...

Continue reading