Comments are off for this post

[AGOS] Uluslararasý Hrant Dink Ödülü sahiplerini buldu

Uluslararasý Hrant Dink Ödülü bu akþam Cemal Reþit Rey Salonu’nda düzenlenen tören ile sahiplerini buldu. Bu yýl dördüncüsü verilen ödül Ýsmail Beþikçi ve Rusya’dan Uluslararasý Memorial Topluluðu’na verildi.


Açýlýþýný Zuhal Olcay’ýn sunuculuðunu ise Mert Fýrat’ýn yaptýðý törende ödül komitesi adýna konuþma yapan Ali Bayramoðlu, Hrant Dink’in adýnýn ve ödüllerinin, bir kez daha, ayrýmcýlýk ve þiddetten arýnmýþ, özgür, adil ve temiz bir dünya için çalýþan, risk alan, ezber bozan kiþilerle buluþtuðunu belirtti.


Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan, Majak Toþikyan (Cenk Taþkan) tarafýndan Hrant Dink için bestelenen, sözleri Bercuhi Berberyan’a ait 1 saatlik oratoryodan 4 bölüm ilk defa seyirciyle buluþtu. Koro ve orkestra þefliðini Hagop Mamigonyan’ýn üstlendiði  oratoryoyu  Lusavoriç Korosu, Kevork Tavityan, Aylin Ateþ ve Petro seslendirdi.


Ödüllere geçilmeden önce, “Iþýklar” adý altýnda, dünyanýn dört bir yanýnda ve Türkiye’de, attýklarý önemli adýmlarla geleceðe dair umudu çoðaltan kiþi ve kurumlar selamlandý.


Ödülün bu yýlki jürisinde Ahmet Altan, Tim Garton Ash, Emma Bonino, Lydia Cacho, Rakel Dink, Costa Gavras, Nilüfer Göle, Alexander Iskandaryan ve Etyen Mahçupyanbulunuyordu.


Comments are closed.