Comments are off for this post

[ACIK GAZETE] Taner Akçam’la Sivil TarihTaner Akçam’la Sivil Tarih ve Irkçýlýðýn Karþýsýnda Nasýl Durabileceðimiz Hakkýnda

 

Açýk Gazete’de Clark Üniveristesi Soykýrým Çalýþmalarý Merkezi’nden Prof. Taner Akçam’la, resmi ideolojiye dayanan, kazananlarýn ve iktidarýn resmi tarih tezlerine karþý, asýl tarihi yapan sýradan insanlarýn hayatlarýna dayanan sivil tarih çalýþmalarý ve bu çalýþmalarýn, Hrant Dink cinayeti, Hocalý mitingi gibi ýrkçý eylemlerin toplum vicdanýnda açtýðý yaranýn tamirindeki rolü ve önemi hakkýnda konuþtuk.


 


Programýn ses kaydýndan olduðu gibi çözümlenmiþ metin:


 Ömer Madra: Clark Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Profesör Taner Akçam’la beraberiz, orada Soykýrým Çalýþmalarý Bölümü’nde öðretim üyesi. Hoþ geldin.


 


Taner Akçam: Hoþ bulduk!


Comments are closed.