[ANF NEWS AGENCY] Çemiþgezek’ten Los Angeles’a

  Aurora Mardiganyan 1915 Ermeni Soykýrýmý sýrasýnda henüz 14 yaþýnda küçük bir kýzdý. Önce ailesinin gözleri önünde katledilmesine þahitlik etti. Ardýndan köle pazarýnda bir aðaya satýldý. Buradan kaçan genç kýzýn o dönem Ermeniler için güvenli sayýlan Rus hatlarýna geçmesi neredeyse bir senesini aldý. ABD’ye ulaþtýktan sonra kaçýþ öyküsü konusunda bir...

Continue reading

[ASBAREZ] Interview with Sibil

ԶՐՈՅՑ՝ ՍԻՊԻԼԻ ՀԵՏ Փափաքում Էի, Ինքնութիւնս, Մայրենի Լեզուս Իմ Երգով Ներկայացնել Թուրքերին ———————– ՆԱՆԷ ԱՒԱԳԵԱՆ ———————– «Երազիս մէջ այրում էիր, Նամակներս քեզ գրած, Ա՜խ, նրանց մէջ՝ թէ բանայիր՝ Իմ սիրտը կա՛ր, իմ սիրած…» Յովհաննէս Շիրազի «Նամակ» բանաստեղծութեան հիման վրայ գրուած համանուն երգը Սիպիլի կատարմամբ անցեալ տարի Թուրքիայի եւ համաշխարհային մամուլի...

Continue reading

[OKURYAZARTV] Pakrat Estukyan: Hay Hikayeler

Pakrat Estukyan: Hay Hikayeler “Hrant’ýn ölümü bu ülkenin vicdanýný kýþkýrttý”   Bir ömür biriktirdiði hikayeleriyle, yüzleþmekten korkulan ve hatta yok sayýlan acýlarýn üzerindeki sis perdesini aralýyor Pakrat Estukyan. 1915’ten bugüne  ait olduklarý topraklardan koparýlan insanlarýn köklerini aramak için çýktýklarý yolculuðu en insan yanýmýza dokunarak  anlatýyor. Biraz kýrgýn, biraz buruk ama...

Continue reading

[AZTAG DAILY] Hartsazruts Sarkis Seropyan i hed

Միջդպրոցական «Հրանդ Տինք» Շարադրութեան Մրցումին Առիթով. «Մենք Պիտի Ընդդիմանանք Տինքի Ոճիրին Գծով Թուրքիոյ Դատարանի Որոշումին, Պիտի Պահանջենք Որոշումին Վերանայումը Եւ Ի Հարկին Պիտի Դիմենք Եւրոպական Դատարան» Հաստատեց «Ակօս»-ի Հայերէն Բաժինի Խմբագիր Սարգիս Սերոբեան ===================================== Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան բարձրագոյն վարժարանի տեղեկատուական-ուսումնասիրական աշակերտական խմբակին կազմակերպած միջդպրոցական «Հրանդ Տինք» շարադրութեան Բ. մրցումին առիթով,...

Continue reading

[AGOS] Menk u Mer Yergiri

Մենք ու Մեր Երկիրը. «Ակօս» 13:41 • 09.03.12  Պոլսոյ «Ակօս» շաբաթաթերթի «Մենք ու Մերոնք» սիւնակի տակ Բագրատ էսդուգեանի ստորագրութեամբ կը կարդանք. «…Հայը գնում է կնճիռը ճակտին, — Ո՞ւր ես գնում Հայ շինական — Դէպի Պանդխտութիւն, դէպի պանդխտութիւն…» Հեռաւոր ափերէ եկած ել-նամակին հեղինակը սրտցաւ սփիւռքահայ մըն էր։ «29 տարի առաջ հեռացայ...

Continue reading