Comments are off for this post

[HYETERT] Yilbasi Ermeni Gelenekleri

Ermeniler Yýlbaþý aðacý yerine zeytin aðacý dallarýný kullandýlar, içinde madeni para bulunan kete hazýrladýlar
Etnograf ve tarihçi Prof. Dr. Rafayel Nahapetyan, zeytin aðacý dallarýnýn kiliseye götürüldüðü, kutsandýktan sonra yýlbaþý sofrasý üzerindeki kete içine dikildiðini anlattý. Zeytin aðacý dallarý  mumlar, bereket ve bolluðu sembolize eden kuru yemiþlerle süslendiðini kaydetti. Evlerde kete hazýrlanmasý adettendi. Senenin tatlý olmasý ve mutluluk getirmesi için kete üzerine bal sürülürdü. Kete aile üyelerinin sayýsýna veya yýlýn 12 ayný sembolize edecek þekilde bölünürdü. Bunlardan birinin içinde madeni para bulunur, bu kime çýkarsa yýlýn o kiþi için baþarýlý olacaðý kabul edilirdi.***

 Aralýk 29, 2012 | 14:53


Yýlbaþý aðacý Ortaçað’da Almanya’da ortaya çýktý. Ermeni külliyatýnda bunun karþýlýðý zeytin aðacý dallarýydý. Açýklama bugün 29 Aralýk’ta düzenlenen basýn toplantýsýnda etnograf ve tarihçi Prof. Dr. Rafayel Nahapetyan’dan geldi.Nahapetyan, zeytin aðacý dallarýnýn kiliseye götürüldüðü, kutsandýktan sonra yýlbaþý sofrasý üzerindeki kete içine dikildiðini anlattý. Zeytin aðacý dallarý  mumlar, bereket ve bolluðu sembolize eden kuru yemiþlerle süslendiðini kaydetti. Evlerde kete hazýrlanmasý adettendi. Senenin tatlý olmasý ve mutluluk getirmesi için kete üzerine bal sürülürdü. Kete aile üyelerinin sayýsýna veya yýlýn 12 ayný sembolize edecek þekilde bölünürdü. Bunlardan birinin içinde madeni para bulunur, bu kime çýkarsa yýlýn o kiþi için baþarýlý olacaðý kabul edilirdi. Etnograf, bayram arifesinde evin kapýsýnýn açýk tutulduðunu, evin temizlendiðini, ev sakinlerinin beden ve ruhlarýný temizlediklerini kaydetti. Ev kutsanmakta, daha sonra aile üyeleri geleneksel yiyecekler eþliðinde birbirlerine iyi dilekte bulunurlardý. Yemeklerde harisa ve tatlýlarda aþureye öncelik verilirdi. Kötülük ve baþarýsýzlýðýn gitmesi için evin kapýsý tüm gece açýk býrakýlýrdý. Evin hanýmý, yýlýn mutlu ve tatlý baþlamasý için evin eþiðine kýrmýzý bir bez üzerine bal sürer ve bir kenara koyardý.Fotoðraf: Arsen Sarkisyan/NEWS.am

Comments are closed.