No comments yet

L I V E Performance By Antranig Kzirian And Art Exhibit

……

L I V E   Performance

By

Antranig Kzirian

And

Art Exhibit

By 
Simon Majarian

On Sunday, March 25, 2018

At OIA Center

19726 Serman Way, Winnetca CA  91306

 

Ուրախ եմ աշխատելու Պոլսահայ Միութեան հետ` իմ  նոր «NOUD» ալպոմիս արձանագրման աջակցութեան համար:

Մարտ 25, ժամը 6-ին, 19726 Sherman Way, Winnetka CA 91306.

Բացի «Ուտ» երաժշտութեան ամբողջական հաւաքածոյէն, մենք պիտի ներկայացնենք տաղանդաւոր Սիմոն Մաճառեանի պատկերաւոր նախշերը` որպէս արուեստի ցուցահանդէս:

Շնորհակալութիւն բոլորին եւ բարի վայելում:

Excited to be working with the Organization of Istanbul Armenians (OIA) in supporting my new record “nOUD”. Date/time details: March 25 at 6 pm at 19726 Sherman Way, Winnetka, CA 91306. In addition to a complete set of live oud music, we will be featuring visual depictions of each track on the album courtesy of the talented Simon Majarian – Graphic Designer as an art exhibit. Thanks to all and enjoy!

 


 .

  

……

Post a comment