No comments yet

16Th COMMEMORATION OF HRANT DINK’S ASSASSINATION ՀՐԱՆԴ ՏԻՆՔԻ ՆԱՀԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ 16-ՐԴ ՏԱՐԵԼԻՑԻ ՈԳԵԿՈՉՈՒՄ

…..

 

Flyer Dink

16Th COMMEMORATION

OF

HRANT DINK’S ASSASSINATION

 

ՀՐԱՆԴ ՏԻՆՔԻ ՆԱՀԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ
16-ՐԴ ՏԱՐԵԼԻՑԻ ՈԳԵԿՈՉՈՒՄ

Post a comment