Annual General Assembly 2015

Պոլսահայ Միութեան «Տարեկան Ընդհանուր Ժողով»ը տեղի պիտի ունենայ, Հինգշաբթի, Մայիս 14, 2015ին, Միութեան «Գրիգոր եւ Աւետ» Քիւրքչիւօղլու» սրահին մէջ երեկոյեան ժամը 7:00ին   ——————————— To all OIA members,   Our annual General Assembly will take place on May 14, 2015 at 7 PM  . If the quorum is not met at that …

Continue reading

Happy 80th Birthday. Baron Onnik Balyan

Our great pleasure to honor one of our founding members ; on his 80th Birthday ; a great leader and soldier for the Nation: Onnik Balyan , a former President who has served OIA non stop since 1976 when he helped found the organization ; joined by my Exec Comm...

Continue reading

Los Angeles City Council Certificate of Recognition

    Also I was proud to accept on behalf of all Bolsahyes that marched and supported the historic March For Justice ( the official numbers now adjusted upwards to 166,000 by the City of Los Angeles ) ;; for the recognition and appreciation certificates from the Congress of the...

Continue reading