No comments yet

The General Assembly meeting has been postponed

 Ազնիւ անդամ,

Ընդհանուր ժողովի նիստը յետաձգուած է և պիտի վերանշանակուի։ Հաճեցէք ակնկալել ստանալու մանրամասնուած յայտարարութիւն՝ երբ նոր ամսաթիւը հաստատուի: Կը հայցենք ձեր ներողամտութիւնը այս անյարմարութեան համար:

 

Dear member,

The General Assembly meeting has been postponed and will be rescheduled. Please expect to receive a new flyer with updated details once a new date has been confirmed. We apologize for any inconvenience.


Post a comment