….

 O.I.A. Weekly Reminder (May 16, 2019)

 

 O.I.A. E v e n t s .

..

 On Friday, May 17, 2019 at 8:00 PM

 

On Tuesday, May 21, 2019 at 8:00 PM

Image may contain: one or more people, text that says 'Raffi Bedrosyan withintroductions by Fethive Çetin and Taner Akçam TRAUMA AND RESILIENCE ARMENIANS IN TURKEY Hidden, not hidden and no longer hidden'
PRESS RELEASE – February 6, 2019 NEW BOOK by RAFFI BEDROSYAN, published by GOMIDAS INSTITUTE, London, England ‘TRAUMA AND RESILIENCE: ARMENIANS IN TURKEY – hidden, not hidden and no longer hidden’ Introduction by FETHIYE CETIN, lawyer and author of ‘My Grandmother’, Istanbul, Turkey Introduction by Prof. TANER AKCAM, Department of History, Clark University, Massachusetts, USAThis book is a collection of articles about events in Turkey which have profoundly affected the lives of Armenians, hidden Armenians and no longer hidden Armenians who have recently returned to their roots. The genocide in 1915 not only caused the disappearance of 1.5 million Armenians from their historic homeland, but also resulted in the assimilation and Islamization of thousands of Armenian orphans, creating the ‘hidden Armenians’, the living victims of the genocide. Almost one hundred years later, certain events encouraged the grandchildren of the hidden Armenians to re-awaken and return to their Armenian roots, language and culture. Some of the articles explain these events and the author’s role in them. Some other articles reveal little known historic facts about Armenians and hidden Armenians, their contribution to culture and architecture in Turkey, still denied by the state or unknown by the peoples of Turkey. In all the articles, there is a common theme of ‘trauma’ – a mixture of negative emotions resulting from risk to one’s own life or livelihood, fear, danger, and discrimination, combined with anger, sadness and defiance in the face of continuing denial and injustice. But there is also the other common trait of ‘resilience’, the instinctive skills of flexibility, adaptation and intelligence, resulting in survival against all odds.
—————————————————————

On Friday, June 14, 2019 at 8:00 PM

Family Night  

on June 14 ,2019 at 8:00 PM

O.I.A. N e w s

Following our General Assembly Meeting with members of the Board and the Assembly President Simon Acilacoglu who ran the meeting with usual customary competence and the rest of the Assembly officers . Congratulations to the newly elected members , look forward to your contributions .
Finally , thank you for entrusting me with the privilege of the chairmanship of our precious organization for my tenth consecutive term in that position . We pledge to continue to serve our community honorably and with open arms to all our members and supporters .
As Yeghishe Charents expressed powerfully
“ Oh Armenian People , your only salvation lies in the power of your unity “ !!!

———————————
Պոլսահայ Միութեան Ընդհանուր Ժողովը աւարտեցաւ, Վարչութեան անդամներուն եւ Ժողովի նախագահ Սիմոն Աճըիլաչօղլուի հետ որ վարեց ժողովը իր պարզ եւ սովորական կարողութեամբ Ժողովի մնացեալաշխատակիցներուն հետ:
Շնորհաւորութիւններ՝ նորընտիր անդամներուն, ակնկալելով ձեր ներդրումները:
Ի վերջոյ, շնորհակալութիւն  կը  յայտնեմ ձեզի՝ ինծի հանդէպ  ատենապետութեան  առանձնաշնորհման նշանակման ձեր վստահութեան եւ սոյն պաշտօնին մէջ իմ տասներորդ  յաջորդական  ժամկէտի համար: Մենք կը խոստանանք յարգանքով շարունակել ծառայել մեր համայնքին եւ բաց թեւերով մեր բոլոր անդամներուն եւ աջակիցներուն:
Ինչպէս որ Եղիշէ Չարենցը հզօրօրէն արտայայտուեցաւ «Ո՜վ հայ ժողովուրդ, ձեր միակ փրկութիւնը կը կայանայ ձեր միասնութեան զօրութեան մէջ»:

Community Events

Image may contain: 2 people, text

————————————————————

—————————————