Comments are off for this post

[NEWS.AM] Bugün Navasard, Eski Ermeni takvimine göre Yýlbaþý

Aðustos 11, 2012 | 11:38 

Bugün Navasard,  Eski Ermeni takvimine göre Yýlbaþý.


Pagan Ermenistaný’nda yýlbaþý yazýn Navasard ayýnda kutlanmaktaydý. Pehlevice ve Ýrani kökenli bu kelime Nava: yeni ve sard:yýl köklerinden oluþmakta. Bu yeni takvimle Aðustos’un 11’ne denk gelmekte. Navasard’da Ermeni topaðýnýn hasadý, bereketi olgunlaþmakta olduðundan, tarihi Ermenistan’da bunun yýlbaþý olarak seçilmesi rastlantý deðildi.


Yýlbaþý Navasard’ýn birinci günü 11 Aðustos’ta baþlamakta ve bir hafta sürmekteydi.Yeni yýl tüm Ermeni alielerince büyük þölenlerle karþýlanmaktaydý. Bu güne özgü yiyecekler hazýrlanmakta, zengin masalar donatýlmaktaydý.


Ermeniler yýlbaþýnda tanrýçalar Anahit ve Astghik’e ve tanrý Vahagn’a yönelik törenler gerçekleþtirmekteydiler.

Comments are closed.