Comments are off for this post

[MARMARA] FUÐEUZUZJ ÞÐÜVU:NDSÇR ANWUMUH ÞLNWKG% FUZUQNÐR ST>
FUÐEUZUZJ ÞÐÜVU:NDSÇR ANWUMUH ÞLNWKG% FUZUQNÐR ST>


Fuzuqnðjrzþðg Wndöndsnf Þd Þð<uzmndkþuz Uðjndz=zþðnf Aþýþdþjuz Ausþðürz


Sþð Yn.-.sçuüðuhþýndar Su=ðndar H$ Wumnçþuz Þðþduztz mg ýþpþmujzt sþör$-


3 *üniýni 2012r þðtmnduz +ðg Fuðeuzuzjjrzþðnd þd sþð çnlnðrz ausuð þpud jz,ndkþuz þd wupkuzumr uwzhrir +ð sg^ nð mnvndu, t =uzeumndþlnd wrbnpndkrdzzþðnd st< nðhti huýsumuz uzsnxuzulr +ð!


Uxud+ýþuz 10$30rz^ Ýyrdx=r Zu.uðuðndkþuz mnpst ýðusueðndu, önwü +k+hrdizþðnf ousçuw þluz= ethr Fuzuqnð^ ndð ýþpdnwz kþsumul Uxu<znðerz% Üþðb$ I$ Ýþhnda Uð=$ Vndloþuzr muðüueðndkþusç Fuðeuzuzjjrzþðg ausþðü hrýr iuð=trz!


*eg huw,ux tð$ huw,ux trz zuþd sþð çnlnðrz iðýþðg! Muýuðþjrz= þðmuðuýþd ousçnðendkrdz^ fuwþlþlnf sþð ersuj huðöndu, çzndkþuz muzuzvuüþp þðuzüzþðnd v=zup üþpþjmndkrdzg!


Nðhti uxu<rz muw=^ auiuz= Ýþduz^ ndð ,nfg ýuðu,ndu, tð muhnwý-yrðndör gzeuðqum bþðýnf^ np<ndzþlnf sþö! Ani tð nð Ýyrdx=r Zu.uðuðndkrdzg hrýr ardðuirðtð sþö mti+ðnduz oubnf! Luwz ýuðu,=r fðuw^ lor uyrz iuð=ndu, trz oubuiþpuzzþð! Çnlnðndþjuz= oubuiþpuzzþðnd bndð< þd oubumþjrz= Auwuiýuzþuz uwz ausþp þd gzýrð ndýþlr=zþðg^ önði aðusjndþjuz sþör! Np<nwz sg ýndrz= Ýþduzrz^ nð rð muhnwýrz st< mg bnpbnpuð^ uðþdnd mrörv ouxuüuwkzþðnd ýum!


Uwihti^ ndðu. ýðusueðndkþuz ýum^ çuðqðujuz= sþð +k+hrdizþðg þd ousçuw þluz= ethr Fuzuqnð! Muýuðþjrz= þðmuðuýþd ousçnðendkrdz! Uzjuz= Erlr<uztz^ ndð uzýuxu.rý çzndkrdzg muzuzvr st< kuk.ndu,^ aðubuüþp ýþiuðuz mg huðötð! Cusg 15$30rz^ auiuz= Fuzuqnð^ ndð sþð auzðubuðcþðg muzü uxrz ýþpdnwz Ý$ Üðrünð Zuðþmujr þmþpþjdnw ux<þd! Sþör aþý trz Uðus Ýðçuöuzz nd Kukndl Auwð Ýndðçg!


Anüþdnðumuz sg ersudnðþj þd uxu<znðeþj sþö þmþpþjr! ?rv fþð< þmud Ýþhnda Ýðçuöuz^ nð çuðr üulndiý supkþj sþör! Þmþpþjrz rð zþð=þd ndztð iðua sg^ ndð Fuðeuzuzjrzþðnd mnpst ausþðü hrýr iuð=ndtð!


Uýðndbuz Auluoþuz^ nð rð huðýumuzndkþuz ürýumrj vuyuöuzj ç,u.zerð þd muðnp .sçufuð sgz t^ uzsr<uhti .ndsçg audu=þj rð bndð< þd uxuzqrz ynðq sg gðud! Ýþhnda Ýðçuöuz wuwýzþj kt ktþd þmþpþjdnw uündikr=g udþlr lud tð ausþðür ausuð^ çuwj cusg vnðirz^ obendu, znwz cusndz^ þmþpþjdnw st< auðizr= muð þd muðþlr vtð þmþpþjdnw st< iuð=þl ausþðüg! Þi aþýu=ð=ðumuz üýuw auðizr=r huðuüuz! Þmþpþjr çuðqðujuw^ ,uz+kuzulnd ausuð auðizþdnðzþðnd þd yþirz aþý! Öuðsuz=i uhbþjndjrv tð! Þðç bznðaudnðþjr yþiuz^ liþjr nð uz Hnliþjr tð^ zu.mrz iusukrujr^ zþðmuwri usþðrmuçzum þd mg mnvndtð Suðüuð Itð Knfsuiþuz^ nð hrýr usndizuzuð Fuzuqnðjr Uzzu Üðrünðþuzr aþý! Mnp=rz muzüzu, tð .uvþpçuwðg^ znwzhti zu.mrz Hnliþjr^ Üuýgürdpjr nð Aðuwð Ueusþuz mg mnvndtð þd =ðn< öudumz tð Hþýðni Üusvþuzr! Zu.u.zusumuz muðüueðndkrdz sgz tð uwi! Uzsr<uhti lnwi sg ,uüþjud sý=ri st<! Uxu<uðmþjr yþiuwrz^ nð uz m’ndöt# uðeþ+= nð rðþzj auðiuzr=rz þðüt Fuðeuzuzj þðüvu.ndsçg! Yþiuwr ndðu.ndkrdzg vuy nd iuasuz vndztð rs uwi uxu<uðmr ersuj! Uzsr<uhti ersþjr Ýþhnda Ýðçuöuzrz! Þðç uz ul auduzndkrdz wuwýzþj^ bndýnf üýuw Auluoþuzg þd zrdkg huðöþjr! Uýðndbuz Auluoþuz irðnf auduzndkrdz wuwýzþj^ rð bndð< audu=þj .n

Comments are closed.

© 2024 Organization of Istanbul Armenians. All Rights Reserved