Comments are off for this post

[HYETERT] Ragýp Zarakolu tahliye edildi

Ragýp Zarakolu tahliye edildi
KCK davasýnda Ragýp Zarakolu’nun da aralarýnda bulunduðu 15 kiþi tahliye edildi. Tahliye gerekçesi olarak, tutuklu kalýnan süreç, suç vasfýnýn deðiþme ihtimali ve delil durumu gösterildi. 1. KCK davasýnda ilk duruþma 2 temmuz’da Silivri’de görülecek.

Birinci KCK davasýnda tutuklu sanýk Prof. Dr. Ragýp Zarakolu ile beraber 15 kiþi tahliye edildi. Davaya bakan Özel yetkili 15. Aðýr Ceza Mahkemesi bugün davaya iliþkin tensip zabtýný açýkladý. 

Mahkeme, Zarakolu ile beraber 15 kiþinin tutuklu kaldýklarý süre, delil durumu ve suç vasfýnýn deðiþme ihtimalini göz önüne alarak tahliye edilmelerine karar verdi.

ÝLK DURUÞMA SÝLÝVRÝ’DE
Ýstanbul 15. Aðýr Ceza Mahkemesi, PKK terör örgütünün þehir yapýlanmasý KCK’ya yönelik yürütülen soruþturma kapsamýnda hazýrlanan iddianamenin 3 Nisan’da kabul edilmesinin ardýndan tensip zabtýný açýkladý. Davanýn ilk duruþmasý 2 Temmuz 2012 günü Silivri Ceza Ýnfaz Kurumu Yerleþkesi içindeki büyük salonda yapýlacak. Duruþma 13 Temmuz 2012 gününe kadar devam edecek.

ZARAKOLU’YA TAHLÝYE

Mahkeme 2400 sayfalýk iddianameyi duruþmada okumasý için iki TRT spikerinin görevlendirilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanýklardan Ragýp Zarakolu, Evrim Öztürk, Muhsin Yenisöz, Ýrfan Hülaki, Lütfü Balbal, Ali Becerikli, Songül Karataðna, Nahit Onat, Zeynal Çelik, Zeki Elmas, Burhanettin Toprak, Ýsmail Zeybek, Yasin Yalçýn, Cemalettin Gördegir ve Aleattin Güneþ’in delil durumu, tutuklu kaldýklarý süre ve suç vasfýnýn deðiþme ihtimalini göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.

ERSANLI’YA TAHLÝYE ÇIKMADI

Mahkeme heyeti aralarýnda Prof. Dr. Büþra Ersanlý’nýn bulunduðu 132 tutuklu sanýðýn ise kuvvetli suç þüphesini gösteren olgularýn bulunmasý, delil durumu, suçun vasýf ve mahiyetini dikkate alarak tutukluluðun devamýna karar verdi. Heyet, 22 sanýk hakkýnda çýkarýlan yakalama kararýnýn sonucun beklenmesine hükmetti.

ZARAKOLU NEYLE SUÇLANIYORDU

KCK iddianamesinde, Ragýp Zarakolu’nun terör örgütünün hiyerarþisi içerisinde yer almamakla birlikte bilerek ve isteyerek terör örgütüne yardým ettiði ileri sürülmüþ ve Zarakolu’nun terör örgütünün dað kadrosuna silahlý militan ve þehir merkezlerindeki hücrelerine eleman yetiþtirilmesine katkýda bulunduðu savunulmuþtu.


Comments are closed.