Comments are off for this post

[HYETERT] FLASH… FLASH.. Ermeni Lisesi’ne vakýf statüsüVakýflar Genel Müdürlüðü bünyesindeki Vakýflar Meclisi, 1980’li yýllarda hükmi þahsiyetini kaybeden ve uzun yýllardýr vakýf kabul edilmeyen Surp Haç Týbrevank Ermeni Lisesi’nin vakýf statüsüne alýnmasýný kararlaþtýrdý… Vakýflar Meclisi ayrýca, Kýnalýada Surp Kirkor Lossavariç Ermeni Kilisesi Mektebi ve Mezarlýðý Vakfý ile Üsküdar Profiti Ýlya Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfý’nýn iade talebinde bulunduklarý iki mezarlýðý da bu vakýflara iade etti.(Nihayet Týbrevank’ýn bitmeyen çilesi bitti.HYETERT) 


************

Vakýflar Genel Müdürlüðü bünyesindeki Vakýflar Meclisi, Surp Haç Týbrevank Ermeni Lisesi’nin vakýf statüsüne alýnmasýný kararlaþtýrdý.

Vakýflar Genel Müdürlüðünden yapýlan açýklamada, 1980’li yýllarda hükmi þahsiyetini kaybeden ve uzun yýllardýr vakýf kabul edilmeyen Surp Haç Týbrevank Ermeni Lisesi’nin durumunun Vakýflar Meclisi’nin bugünkü toplantýsýnda ele alýndýðý belirtildi.

Vakýflar Meclisi, toplantýda, Surp Haç Týbrevank Ermeni Lisesi’nin vakýf olarak tescil edilmesini kararlaþtýrdý.

Vakýflar Meclisi ayrýca, Kýnalýada Surp Kirkor Lossavariç Ermeni Kilisesi Mektebi ve Mezarlýðý Vakfý ile Üsküdar Profiti Ýlya Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfý’nýn iade talebinde bulunduklarý iki mezarlýðý da bu vakýflara iade etti.

Comments are closed.