Comments are off for this post

[DR.MED.SARKIS ADAM.] MERYEM ANA YORTUSU (Astvatsadzin) VERAPOÐUM ÜZÜM KUTSAMA BAYRAMI.

 


 301 tarihinde Hýristiyanlýðý,ilk resmi devlet dini olarak kabul eden Ermeniler ,Hýristiyanlýk önceesi paganizm döneminden gelen ve halk tarafýndan çok benimsenen ve asýrlardan beri kutlanan bayram ve yortularý büyük bir baþarýyla Hýristiyanlýða uyarlayarak tekrar yaþama soktular:Bu bayram ve yortularýn birçoðunu , köklü bir geçmiþi olan Ermeni kilisesi dini bayram olarak tanýdý ve kabul etti,bu bayramlardan biri de <Üzüm Kutsama Bayramý>,dini adýyla <Asdvatzadzin> veya <Verapoðum>(Meryem Ana’nýn Göðe Alýnýþ Bayramý) yortusudur.

ASTVADSADZIN=VERAPOÐUM

ÜZÜM KUTSANMA BAYRAMI:Hiristiyanligin kabülunden sonra Yeni yýl, Ýsa Mesih’in doðum gününe baðlanýrken , Kuzey yarýmkürede bolluk ve bereketlilik günleri olan Aðustos ayýnýn ortalarýnda(Ermeni takvimindeki eski adýyla Navasart ayý)Astvadzatsin (Meryem Ana) veya VERAPOÐUM (Meryam Ana’nýnGöðe Alýnýþý) ayni zamanda da ,ÜZÜM KUTSANMA bayrami olarak kutlanýr:
Azize Meryem’in Ölümü, Hristiyanlýk öncesi, paganlýk döneminde Ermeni dünyasýnda kutlanan tanrýca ANAHIT’in kutlama gününe rastlamaktadir : Hýristiyanlýktan sonra, bu kutlama gününün bir gün öncesinde papazlar, bir ellerinde makas, diðerinde HAC , ayin giyisileriyle ve yardýmcýlarý(Sargavak,Tibir) eþliginde,mum ve kandil yakarak manastýrlarý ve yerleþim yerlerini dolaþarak, acýk hava ayinleri,<ANDASTAN> yaparlar ve baðlardan toplanan üzümler,kilisede görkemli ayinlerlerle kutsanýrmýþ ,kutsanan ilk salkýmý bereket niyetine su kaynaklarinin kenarlarýna, Haçkarlarýn(Haçtaþ) üstüne býrakýlmýþ, þarap fýcýlarýnýn içine atarlar ve daha sonra da evlere dagýtýrlarmýþ, üzüm asla kutsanmadam yenmezmiþ.
Ermeni Kilisesinin 5 büyük bayramlarindan biri olan Asvadsatzin , Verapoðum, Azize Meryem’in ölümunden sonra Göðe alýnýþ yortusudur:Ayni gün üzümlerin kutsanmasi ise ,insanlarin senenin ilk deðerli mahsullerini kutsayarak Tanriya sunup <<ÞÜKRANLARINI >> sunmalarýný simgeler,elde edilen her bir mahsulun ilkleri ,ayrý ayrý kutsamak uzun bir iþlem olduðundan( Tanrý’ya Þükran Sunma Bayramý) Ermeniler, kendileri için mahsullerin en iyislerinden, en lezetlilerinden ve kiymetlilerinden olan”ÜZÜM” kutsanmaktadir : Üzümden elde edilen <<Þarap> ,dini açýdan ayni zamanda Ýsa Mesih ile <Ýçleþmeyi>,<Özdeþleþmeyi> simgeler= (Haðortutyun):
Genel olarak, mevsim þartlarina göre üzümün olgunlaþma zamanýna denk gelen Aðustos ayýnýn ikinci Pazar gününde Ermeni dünyasýnda tüm kiliselerde , görkemli dini ayinle <Üzüm Kutsanýr>, Asdvatzasin=Verapoðum yortusun kutlanir.Bu gün ayný zamanda Mari,Meryem, Maryam,Marianuþ,Diruhi,Isguhi,Srpuhi,Makruhi,Takuhi,Lusig,Lusatzin,Lusaper,Lusamayr,Arevig,Yeranuhi,Arek,Arpenig,Lusntak,Aðavni,Markrid,Nazig,Bercuhi,Antaram,Arusyag,Keðanuþ,Yercan

Comments are closed.