Comments are off for this post

Ahmet Altan (in Armenian)

Uastý Ulkuzr :riý Huýui.uzg% Fuðvuhþý Tðýnpuzrz
{SÞZ? UZUINLNDR AUWÞÐND^ WNWZÞÐND ÞD ?RDÐIÞÐND
AUSUIÞP ÖUDUMZÞÐG VÞ#Z?´
{Kuðu)´ kþðkr ül.udnð .sçuürð Uastý Ulkuz^ þðtm w+endu, sg aðuhuðumþj {Sþð zu.zrzþðg´ .nðuüðnf nd .riý huýui.uz sg ýndud Fuðvuhþý Tðýnpuzrz^ nð =zzueuýu, tð {Aðubulr euðubð<uz´ &Sndaktbts Þrdöþgl/ aþxuýþirluwrz aupnðeubuðg! Rzvhti ,uz+k t^ uzjþulzþðg Fuðvuhþý Tðýnpuz =zzueuýumuz ,uzð uðýuwuwýndkrdzzþð ndzþju, tð uwi aupnðeubuðr suirz^ zbþlnf nð kndð=þð anz zþðmuwujndu, Ýndlkuz Ýrdltwsuzr zsuz zu.zrzþð vþz ndzþju,!

{Kuðu)´r .sçuürðg çudumuz ausuðqum srý=þð uðýuwuwýu, t rð w+endu,rz st<^ aumuöeþlnf kð=umuz hþýumuz sýu,þlumþðhrz! Uastý Ulkuz uwi zrdkr bndð< aþýþdþulg mg üðt rð w+endu,rz st<$

Sþð {zu.zr´ &toýuý/ gindu, çnlnð aulr)zþðnd þd yuýrbuazþðnd sþ,auwðþðg =ðriýnzþuzþð þpu, þz! Uznzj stm suig znwzrim =ðriýnzþuw anüþdnðumuzzþð þpu, þz! Fiýua þs nð sþð st<tz n_v stm^ znwzrim Fuðvuhþý Tðýnpuz vr mðzuð giþl kt r#zv tð Ýndlkuz Ýrdltwsuzr s+ðþzumuz sþ,a+ð uzndzg!

Rim rzvn#d þmþpþjr sg muð indlkuzzþðnd K+yüuçndr huluýr st<! N#f t +isuzjrz! Sþör inðfþjndju, þz kt +isuzjrzþðg mndüuz {=uwg´ jþptz^ rim r#zv ürýþz= {=uwg´ jþpr suirz! ?uwg jþpr ünwndkrdzz rim muimu,þlr t!

{?rv sg udþlr þý þðkuz=! *isuzjrzþðg rðþzj hþýndkrdzg arszþjrz 1299rz^ rim kndð=þð Uzuýnlnd þmu, þz 1071rz! Ulyuðiluzr aþý Uzuýnlnd =uzr# kndð= þmu, t! Stmer knpndz= {kndð=þðg nf=þ#ð þz´ auðjndsg!

{Uwi+ð^ sþz=^ kndð= mnvndu, 70 srlrnz suðerm^ 1071rz Ulyuðiluzr aþý þmu, kndð=þðnd auðuöuý öudumzþ#ðz þz=^ kt nv uwe euðndz Uzuýnlndr st< uhðnp auwþðnd^ çrdöuzeujrzþðnd^ wnwzþðnd þd =rdðýþðnd ausuýþp öudumzþðz þz=!

Uwe huðuüuwrz rzvht#i m’glluw nð sþð {zu.zr=g´ sruwz kndð=þð nd suasþýumuzzþð trz! Sþð zu.zrzþðnd sr<þd çrdöuzeujrzþð vmu#z!

{Sþz= sþör ausuð kð=umuz nd suasþýumuz huýsndkrdz sg mg wuðsuðjzþz=% uðausuðaþlnf Uzuýnlndr çnlnð cnpnfndðezþðz nd aimuw Çrdöuzernzg! Muð,þi kt Uzuýnlndr st< mþuz=g imiud Ulyuðiluzr üultz þý=! *isuzþuz indlkuzzþðz ul uwe {huýbuoþjnds´r uwl ktsuzþð þz!

Srzvþd arsu {=tsulriý´zþðz t nð huýsndkrdz mg wuðsuðjztrz^ arsu ul huahuznpumuzzþðg mg wuðsuðjzþz &zmuýr uxzndu, t Fuðvuhþý Tðýnpuzg/! Giý uznzj^ +isuzþuz indlkuzzþðg qrtz vtrz r<zþð^ vtrz ausçndðndþð^ iþxuwrz wuðuçþðndkrdz vtrz ndzþzuð^ rðþzj ülnd.zþðg zusuötz vtrz çuðqðujzþð!

Ýndlkuz Ýtlrs Ç$r ,u,muzndzg {Ürznf Ýrdltwuz´ tð^ rim Sndðuý E$ indlkuzg suaujud ul=nlg vuðubuaþlnd aþýþduz=nf! Þðçþ= aþýu=ð=ðndu#, t= kt indlkuzzþðnd ausuð nüþlrj r_zv gshþlr mg sýztð Rikuzhndl! Uwe euðþðnd zþðsnd,ndsr suirz ýndþulzþð muz^ þkt mg aþýu=ð=ð=ndr=^ mðzu= muðeul!

Ýndlkuzzþðnd auðþszþðg mrzþðnf lþjndz trz! Srkt uwe mrzþðtz sruwz stmn#dz aþý mg =zuzuð indlkuzg! Þkt sþz= ustz Fuðvuhþýr hti huýsndkrdz sg wuðsuðjzþz=^ auiýuý% m’uwðrz=!

Ustz hþýndkrdz rð {hubý+zumuz huýsndkrdz´z ndzr! Ustz auiuðumndkþuz st< huýsumuz us+kzþð muz^ nðnz= suiusç mg yn.uðrzndrz {hubý+zumuz huýsndkþusç´!

Uðndþiýuütýzþðz nd uzmu. huýsuçuzzþðz þz nð mg sþðmujzþz =+puðmþul rðnpndkrdzzþðg! Uzn_z= þz nð rðumuzndkrdzg mg zþðmuwujzþz!

Audu=umuzndkrdz sg hubý+zumuz huýsndkþuz indýþðtz anüþhti su=ðuünð,ndþlnf^ m’gzeuðqumr nd mg yðmndr indýþðtz!

Uwi+ð sþ, auonw=nf m’ndzmzeðþz= {Ulukndð=u´ þðucbýndkrdzg^ nðnd upçrdðg Çrdöuzernzz t! *isuzþuz muwiðndkþuz {uduzendkrdz´zþðnd sþ,usuizndkrdzz ul yn. uxzndu, t Çrdöuzeumuz muwiðndkþztz!

Sþð zu.zrzþðnd s+ý ul kt_ lud þd kt ütb mnpsþð muwrz^ sþz= sþör huýsndkrdz sg wuðsuðjzþlnf^ sþð us+kulr .þpondkrdzz t nð st<ýþp mg ezþz=!

Htý= vt fu.zul rðumuzndkrdzzþðtz!

Sþð huýsndkrdzg uwz=uz auðndiý t^ nð buýþð mðzuz zu.uzqrl! Uwe huýsndkþuz st< ustz mð+z=t zu.zrzþð ýþp mg üðudþz nd suðemndkþuz ustz {froum´g muw anz!

Ýndýþðnf huð,þzulnd yn.uðtz^ ahuðýuzuz= sþð huýsndkþuz auðiýndkþusç!

Comments are closed.