Comments are off for this post

[A G O S] Belediye’nin iþ makineleri Malatya Ermeni Mezarlýðý’nda yýkým yaptý

Belediye’nin iþ makineleri Malatya Ermeni Mezarlýðý’nda yýkým yaptý


Malatyalý Ermenilerin baðýþlarýyla þehirdeki Ermeni mezarlýðý içinde yaptýrýlan bekçi konutu, gasilhane ve son dua yeri, Malatya Belediyesi yýkým ekipleri tarafýndan yýkýldý. Malatya Ermenileri þokta. Belediye Baþkaný Ahmet Çakýr, sadece bekçi konutu için yýkým kararý alýndýðýný, ancak yýkým ekiplerinin emri “yanlýþ anlayýp” diðer yapýlarý da yýktýðýný söyledi.
Malatyalý Ermenilerin baðýþlarýyla þehirdeki Ermeni mezarlýðý içinde yaptýrýlan bekçi konutu, gasilhane ve son dua yeri, Malatya Belediyesi yýkým ekipleri tarafýndan yýkýldý. Malatya Ermenileri þokta. Belediye Baþkaný Ahmet Çakýr, sadece bekçi konutu için yýkým kararý alýndýðýný, ancak yýkým ekiplerinin emri “yanlýþ anlayýp” diðer yapýlarý da yýktýðýný söyledi. Çakýr, “Bu istenmeyen durumdan ötürü mahcup olduk, telafisi için elimizden geleni yapacaðýz. Ayrýca, konuyla ilgili soruþturma baþlattýk” dedi. Malatya HAYDer Baþkaný Hosrof Köletavitoðlu “Bürokrasiye güvenimiz sarsýldý. Kim, neden dolayý, nasýl rahatsýz oldu? Neye tahammül edemediler? Bunu anlayabilmek çok güç” dedi. Ýnþaatý devam eden ve Belediye ekipleri tarafýndan yýkýlan son dua yeri, gömülmeden önce ölülerin son dini vecibelerinin yerine getirilmesi için kullanýlacaktý.


Belediye Baþkaný Çakýr’ýn, kýsa bir süre önce, inþaat için baðýþ toplayan Malatyalý Hayýrsever Ermeniler Derneði (Malatya HAYDer) üyelerinden birini, “Mezarlýk’taki inþaatla ilgili þikâyetler var, bekçi konutunun çatýsýný biraz indirin…” diye uyardýðý öðrenildi. Bu uyarý üzerine Malatya HAYDer çatýnýn aþaðý indirilmesi kararýný aldý, iþlem baþladý, ancak yoðun kar yaðýþý nedeniyle çalýþmalara bir süre ara verildi. Bunun üzerine 2 Þubat günü mezarlýða gelen belediye ekibi, çevredekilere, bir-iki duvara yýkacaklarýný söyledi, ancak “yanlýþlýkla” gasilhane ve son dua yeri de yýkýldý.


Ýstanbul’da kurulan Malatya HAYDer yönetim kurulu baþkan ve üyeleri, geçtiðimiz yýl Malatya’da bu binanýn projesini Malatya Valisi Ulvi Saran, Belediye Baþkaný Ahmet Çakýr ve Koruma Uygulama ve Denetim Birimi (KUDEB) Baþkaný Levent Ýskenderoðlu ile defalarca, ayrýntýlý olarak görüþüp projeyi ilgili birimlere sunduklarýný söyledi.


Malatya HAYDer’in Malatya temsilcisi, yapý için 120 bin TL’nin üzerinde bir harcama yaptýklarýný, bu paranýn da hayýrsever Malatyalý Ermenilerin baðýþlarýndan oluþtuðunu bilgisini verdi. Malatya’da hâlâ az sayýda da olsa yaþayan Ermeniler var.


Malatyalý Ermeniler, son dua yeri ve gasilhanenin yýkýlmasýndan ötürü büyük bir üzüntü yaþýyor. Ýstanbul’da bulunan MalatyaHAYDer Baþkaný Hosrof Köletavitoðlu, hiç haberdar edilmeden yapýlan yýkým nedeniyle þoke olduklarýný söyledi.


“Malatyalý Ermeniler olarak çok üzüldük. Yaralandýk, güvenimizi yýktýlar…


Malatya Ermeni mezarlýðýnda Ekim 2011’de inþaatýna baþlanan, topu topu bir bekçi evi, gasil hane ve son dua yeri idi. Dün, 2 Þubat 2012 günü, saat 14.30 gibi bir telefon aldýk, 


Ýnþaatý yýktýlar… Her þey tamamen yýkýldý!’ haberi verildi. Bu yapýlan bürokrasinin bize verdiði güveni de yýkmýþ oldu. Kim, neden dolayý, nasýl rahatsýz oldu? Neye tahammül edemediler? Bunu anlayabilmemiz çok güç!”“Ölülerimiz kimleri korkuttu”


Köletavitoðlu, ölülerden ne istendiðini anlayamadýðýný ifade etti: “Ölülerimiz  kimleri korku

Comments are closed.