Comments are off for this post

Please join OIA to aid Syrian Armenians

 

ԿՈՉ
Հաճեցէք միանալ Պոլսահայ Միութեան, օգնելու համար Սուրիահայ մեր եղբայր եւ քոյրերուն, որոնք մեր նիւթական օժանդակութեան կարիքն ունին
ներկայի դժուար օրերուն:
Կը խնդրուի ձեր վճարումները դրամատոմսով կատարել Պոլսահայ Միութեան եւ memoի բաժնին մէջ նշել «Օժանդակութիւն՝ Սուրիահայոց»:
Յաւելեալ տեղեկութեանց համար այցելել ստորեւ նշուած կայքէջի կապին;
“Please join OIA to aid Syrian Armenians
who are in need of our financial assistance”
 please make checks payable to OIA and mark the memo section:
OIA Aid for Syrian Armenians
 (link to the article) For more information visit the below link:
http://www.nytimes.com/2012/12/12/world/middleeast/syrian-armenians-seek-shelter-in-armenia.html?pagewanted=all

Comments are closed.