Comments are off for this post

ՀԱՆԳԻՍՏ ԳԵՐՇ. ՏԷՐ ՇԱՀԱՆ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՍՎԱՃԵԱՆԻ (OIA)

ՀԱՆԳԻՍՏ ԳԵՐՇ. ՏԷՐ ՇԱՀԱՆ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՍՎԱՃԵԱՆԻ   (OIA)

.

23 Սեպտեմբեր 2013, Երկուշաբթի առաւօտ վախճանեցաւ Պոլսահայ եկեղեցւոյ սիրելի ու յարգարժան դէմքերէն՝ Գերշ. Տ Շահան արք. Սվաճեան, ճիշդ վաթսուն տարուան նուիրեալ ծառայութիւն բերելէ ետք Պոլսահայ եկեղեցական կեանքին: Ան վայելած էր մեր ժողովուրդին ամբողջական սէրն ու յարգանքը։
Իր վախճանումով Հայ Եկեղեցին կը կորսնցնէ իր աւագագոյն եւ գործօն եպիսկոպոսը։ Պոլսահայ Միութեան կողմէ կը յայտնենք մեր խորազգած ցաւակցութիւնները Պոլսոյ Պատրիարքարանին եւ համայն Պոլսահայոց:

.
ARCHBISHOP SHAHAN SEVAJIAN

PASSED AWAY On Monday morning, 23 September 2013, Archbishop Shahan Sevajian passed away after giving sixty years of ecclesiastical services to the Istanbul Armenians’ church life. He enjoyed complete love and respect of all Armenians. With His death, the Armenians lost a holy person who was active in all spheres of social life. On behalf of Organization of Istanbul Armenians, we convey to the Patriarchate of Istanbul and to all Istanbul Armenians, our heartfelt sympathies.

Comments are closed.