1

2018 – OIA “Hrant Dink Spirit of Freedom & Justice Medal”

Խոր ափսոսանքով Պոլսահայ Միութիւնը ստիպուած է տեղեկացնել Ձեզ, որ առողջական լուրջստիպողականութեան պատճառով, պարոն Սարգիս Հացպանեանը պիտի չի կրնայ մեկնիլ Լոս Անճէլըս`մասնակցելու Հրանդ Տինքի նահատակութան 11-րդ յիշատակին եւ ստանալպարգեւատրուած մետալը:

Մեր Գործադիր Յանձնախումբի ատենապետը եւ Դպրեվանեցի շրջանաւարտ՝ Տոքթ. Մուրատ Մարք Քէօշքէրը Ֆրանսայի Լիոն քաղաքը ճամբորդեց, անձնապէս ներկայացնելու Հրանդ Տինքի մետալը Պրն. Սարգիս Հացպանեանին:

Ոգեկոչման հանդիսութիւնը պիտի շարունակուի  ինչպէս որ ծրագրուած է, մասնակցութեամբ երեք հիմնական զեկուցողներու, եւ, ի հարկ է, պատշաճ ճանաչում պիտի տրուի Հացպանեանին՝ իր բացակայութեան:

Կը մաղթենք անոր առողջութիւն եւ ապաքինում յառաջիկայ ամիսներուն:

————————–

It is with deep regret that OIA is compelled to inform you that due to his serious health condition Mr. Sarkis Hatspanian will be unable to travel to Los Angeles to attend the 11th Commemoration of the Hrant Dink Assassination and receive the medal he has been awarded .
Our Executive Committee President and a Fellow Alumnus of Tibrevank  School Dr. Mark Kosker has travelled to Lyon , France to personally present
the OIA “Hrant Dink Spirit of Freedom  &  Justice Medal” to Mr. Hatspanian.
The Commemoration will proceed as planned with all three keynote speakers participating and of course proper recognition given to Mr . Hatspanian in absentia.
We wish him better health and recovery in the coming months .

Speedy recovery.

Comment(1)

  1. Reply
    m. sert says

    It’s very meaningful this awarded important medal to our brother Sarkis Hatspanian.

    I wish him a very soon recovery!
    With my warm and sincere greetings.

Post a comment