No comments yet

EASTER GREETING FROM OIA ՀՐԱՇԱՓԱՌ Ս. ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ՏՕՆԻ ՄԱՂԹԱՆՔ

Քրիստոս Յարեաւ ի Մեռելոց,
Օրհնեալ է Յարութիւնը Քրիստոսի
.
CHRIST IS RISEN FROM THE DEAD
BLESSED IS THE RESURRECTION OF CHRIST

Post a comment