Esayan “Pajagi Bah” – Էսաեան «Բաժակի Պահ» 2017

Esayan flyer 2017

Event details

  • April 1, 2017
  • 7:00 pm
  • OIA Center 19726 Sherman Way Winnetka, CA 91306

Esayan Alumni Committee’s annual “Pajagi Bah”
Saturday, April 1, 2017 at 7:00 pm
at OIA center.

Էսաեան Սանուց Յանձնախումբի 
տարեկան «Բաժակի Պահ»
Շաբաթ, Ապրիլ 1, 2017 ժամը 7:00ին
Պոլսահայ Միութեան կեդրոնը