No comments yet

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՄՈՒՐԱՏ ՊԻԼԻՐի հետ: – MEETING AND TALK WITH MURAT BILIR


 

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ  ՄՈՒՐԱՏ ՊԻԼԻՐի  հետ:

           Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 16, 2018ին, կազմակերպութեամբ Պոլսահայ Միութեան Մշակութային Յանձնախումբին, տեղի ունեցաւ մտերմիկ հանդիպում զրոյց եւ սուրճի պահ՝ աւելի քան 50 տարուան փորձառութիւն ունեցող Պոլսահայ յայտնի Մետաղախոյզ՝ Մուրատ Պիլիրի հետ: Ներկայ էին Միութեան անդամներ եւ բարեկամներ: Բացման խօսքը կատարեց Պոլսահայ Միութեան Մշակութային յանձնախումբի ատենապետ՝ Տոքթ. Յովհաննէս Գուլակ Աւետիքեան, ընթերցեց Մուրատ Պիլիրի հակիրճ կենսագրականը եւ տեղեկութիւններ տուաւ անոր գործունէութիւններուն մասին:

           Հանդիպման ընթացքին, Մուրատ Պիլիր բացատրութիւններ եւ գիտելիքներ փոխանցեց մետաղագործութեան մասին, Ցարական ժամանակաշրջանի ռուսական սամովարներու` պղնձէ ջուրի, թաւշերու, սկուտեղներու եւ տարատեսակ տարրերու մասին:

           Նշենք թէ Մուրատ Պիլիր յայտնի դարձաւ Պոլսոյ օտարերկրեայ համայնքի մէջ, ան տուած է դասախօսութիւններ մետաղական աշխատանքներու վերաբերեալ եւ գրած է բազմաթիւ թերթերու եւ ամսագրերու մէջ:

MEETING AND TALK WITH MURAT BILIR

On Tuesday, October 16th, 2018 the OIA Cultural Committee had organized an interesting evening around a coffee table with MURAT BILIR in attendance of OIA members and friends.

The opening remarks were made by OIA Cultural Committee Chairman Dr. Ohannes Kulak Avedikyan. He read the brief biography of Murat Bilir and conveyed informations about his activities.

        With more than 50 years of experience in the market, Murat Bilir is well- known and respected by fellow traders and customers alike. He has established an enviable reputation in the area of metalwork.

Mr. Bilir gave explanations and attainments about Czar-era Russian samovars to copper water-pitchers, plates, trays and bowls worn by years of use.

He has become so well-known amongst the expatriate community in İstanbul that he is frequently asked to give lectures about metalwork and has been written about in many newspapers and magazine articles.

Post a comment